By-K.no benytter cookies, som er en liten tekstfil/informasjonskapsel som lagres av nettleseren din. Ved å bruke våre nettsider samtykker du i bruken av cookies i nettleseren din.
×
Følg By K på Facebook! Følg By K på Instagram!
Bestill nyhetsbrev fra By K her:

Fornavn
Etternavn
E-post
KinaReiser
By K

Reisebetingelser

GENERELT

Reiseruter, fly- og togruter, reisetider, tidtabeller, hotell, dag-til-dag-program, priser og annen praktisk informasjon i kataloger og på KinaReisers internettside er ofte fastlagt lang tid i forveien, gjerne mange måneder. Slik informasjon kan derfor bli mangelfull eller feilaktig før reisen begynner, eller endringer kan inntreffe etter at reisen er begynt. Eksempelvis kan et fly eller et tog uten forvarsel endre reiserute eller tidtabell, noe som kan føre til en forrykking av det planlagte programmet. Et annet eksempel kan være skifte av hotell, der vi oppdager at kvaliteten på hotellet har sunket, eller hvor det er midlertidig overbooket. Et tredje eksempel kan være at et museum eller en severdighet holder stengt på grunn av oppussing, e. l. Videre kan det være at trafikksituasjonen lokalt er blitt forandret, slik at dag-til-dag-programmet ikke kan gjennomføres som planlagt, men at man blir nødt til å bytte om på programpostene. Og ytterligere et eksempel kan være at kvaliteten på et programinnslag har sunket, og at arrangøren derfor bytter til et annet innslag av samme kvalitet for å beholde nivået.
 I samtlige tilfeller som angitt over har KinaReiser as som arrangør, i samarbeid med lokale arrangører i hvert land, som mål å erstatte det kansellerte eller endrete programmet med tilsvarende innhold av samme kvalitet eller bedre. Normalt vil slike endringer bli opplyst om ved bestilling av reisen, på vår internettside, eller straks vi er kjent med endringene. Å reise til land som Kina, Mongolia, India, Vietnam, Russland, Burma og andre land i Asia innebærer at kunden må akseptere en annen virkelighet enn hjemme. Samfunnene er annerledes bygget opp, og kulturen, språket og historien er vesensforskjellig fra det kunden kjenner til i Norge – og dét er vel nettopp en viktig grunn til at man velger å reise?
 Som regel fungerer alle arrangørs opplegg som planlagt, men ikke alltid. Landene vi besøker er ofte fattige og har ikke samme gode kommunikasjoner som kjennetegner Norge, verken når det gjelder tog, fly og bil, eller i andre sammenhenger. Arrangør gjør alt som står i sin makt for å løse eventuelle problemer som kan oppstå, men dette er forhold som alle arrangører i denne del av verden tvinges til å arbeide under. Våre reiseruter er derfor foreløpige, og fordelingen av antallet netter på hvert sted og reisemåte mellom de enkelte steder kan bli forandret. Et tog kan for eksempel bli skiftet ut med buss eller annet transportmiddel, fordi «noen» har tatt alle plassene, på tross av at disse plassene allerede er bekreftet og solgt til arrangør. I ekstreme tilfeller, for eksempel forårsaket av forsinkelser under storm eller uvær, kan i siste omgang et reisemål bli byttet ut med et annet.
 Forandringer i reisen som skyldes slike uforutsette forhold, hvor kunden så langt som råd får en fullgod erstatning eller hvor ytre omstendigheter («force majeure») gjør det umulig å gjennomføre reiseopplegget slik det er planlagt, medfører normalt ingen rett til prisavslag. Arrangørs reisemål er land hvor samfunnsutviklingen skjer fort. Arrangør tar forbehold om ansvarsfrihet i tilfelle beskrivelser og vurderinger som gis i kataloger, på internett, våre praktiske råd og tips, m. m. kan være feilaktige eller mangelfulle ved reisens start. Arrangør gjør videre oppmerksom på at det finnes produkter som ikke kan endres etter at bestilling er gjort, som for eksempel kampanjetilbud fra flyselskap, og kunden må være innforstått med dette ved kjøp av slike.
 For øvrig gjelder at siden prisen på den enkelte reisen er bestemt tildels lang tid i forveien, tar arrangør et forbehold om rett til å gjøre gjeldende eventuelle pris- og gebyrendringer, jfr. pkt. 3 i disse reisebetingelser.


ØVRIGE BETINGELSER

1 Hva som omfattes av avtalen, jfr. pkt. 2 om bestilling og avtalens inngåelse

1.1 Avtalen
Avtalen omfatter reisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i reisen i følge særlig avtale mellom partene. Forøvrig omfatter avtalen også arrangørs eventuelle individuelle betingelser, samt disse generelle og øvrige betingelser. Videre er opplysninger arrangør har gitt i katalog, på internett og informasjonsbrosjyrer en del av avtalen, med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle reisen. Opplysningene regnes også som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Arrangør har som nevnt over gjort oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret både før og etter at avtale inngås.

1.2 Tilslutning
Tilslutningsreise inngår kun i avtalen dersom denne er markedsført som en integrert del av reisen, eller den på tydelig måte er inkludert i avtalen med kunden.

1.3 Ikke del av avtalen
Tilbud kunden måtte gjøre seg nytte av, og som ikke er beskrevet som en del av reisen og inkludert i dens pris, anses ikke som en del av avtalen.

2   Bestilling og avtalens inngåelse

2.1 Bestilling
Avtalen mellom partene anses inngått når skriftlig eller muntlig bestilling av reisen er mottatt av arrangør. Bestillingen er først bindende for arrangør når depositum for reisen eller avtalt betaling for denne er foretatt ved avtalefestet forfallsdato. Betaling kan kreves ved bestilling eller ved en avtalefestet forfallsdato. Med mindre kunden kan dokumentere at betaling av depositum har funnet sted innen fristen, er arrangøren ubundet av bestillingen dersom pengene ikke er kommet på arrangørs konto senest på forfallsdato.

2.2 Korrekt informasjon
Eventuelle misforståelser ved muntlig bestilling av reise er kundens risiko, og kunden er ansvarlig for slike misforståelser. Ved bestilling av reise skal kunden sende korrekt navn for seg og sitt reisefølge for å sikre billett- og hotellbestillinger. Kunden er ansvarlig for at all informasjon er korrekt. Dersom navn er feilstavet eller avviker fra navnet i passet, risikerer kunden å bli avvist på flyplasser, fordi det må være samsvar mellom navnet reisen er bestilt i og navnet i passet.

2.3 Kun tog / båt / fly / hotell
Bestilling av kun tog-, båt-, flybilletter og/eller hotell kan normalt ikke endres. Bestilling av tog-, båt- og flybilletter er derfor bindende for kunden. Hotellreservasjon kan normalt endres inntil 14 dager før avreise, dersom ikke annet er opplyst ved bestilling.

2.4 Særlige betingelser for bestilling av reise med Den transsibirske jernbanen
2.4.1 Ved bestilling senere enn 75 dager før avreise, forfaller normalt hele reisens beløp til betaling ved bestilling.
2.4.2 Bestilling av 2-mannskupé kan arrangør vanligvis ikke bekrefte før ca. to uker før avreise. Ved bestilling må kunden derfor akseptere å eventuelt måtte reise i 4-mannskupé sammen med andre reisende, dersom 2-mannskupé ikke kan skaffes. I noen tilfelle kan 4-mannskupé reserveres to reisende ved betaling for hele kupéen.
2.4.3 Dersom deltakerantallet for en fellesreise eller gruppereise blir for lavt til at reisen kan gjennomføres til avtalt pris og innhold og intet alternativ passer, vil innbetalt beløp bli refundert i sin helhet til kunden.
2.4.4 Eventuelle ønskete endringer må gjøres skriftlig og endringsgebyr belastes kunden.

3  Reisens pris og betalingsvilkår

3.1 Prisen
3.1.1 Den fakturerte pris for reisen skal omfatte kundens samlede bestilling og alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter, eventuelt også andre ytelser kunden har bestilt og arrangør har samtykket til og lagt inn i reisen. Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser, skal tydelig fremgå av fakturainformasjonen.
3.1.2 Prisen for avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise som ikke er en del av reisen.
3.1.3 Arrangør tar forbehold om å endre priser og ytelser etc. som er beskrevet i katalog, på internett eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder brennstoffpriser, offentlige skatter, avgifter eller gebyrer knyttet til bruk av lufthavner, veier, havner eller endrede valutakurser. Arrangør gir kunden tilsvarende rett til å kreve prisjustering ned, dersom
omstendighetene arrangør forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør. Prisen baserer seg på gjeldende valutakurser dersom ikke annet er oppgitt i bekreftelsen av reisen. Hvis valutakurser, flypriser, skatter, avgifter eller andre uforutsette faktorer utenfor arrangørs kontroll endrer seg vesentlig etter dette, forbeholder arrangør
seg retten til å justere og etterfakturere kostnadene senest 30 dager før avreise.
3.1.4 En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte pris gir kunden rett til å heve avtalen uten kostnader for seg. I et varsel om prisøkning på mer enn 10% vil arrangør sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre dager.

3.2 Betalingsvilkår
Etter mottatt bestilling sender arrangør faktura til kunden for betaling av et fastsatt depositum pr. reisende person, samt en eventuell avbestillingsbeskyttelse som ikke kan sies opp i avtaleperioden. Depositum og eventuell avbestillingsbeskyttelse skal være innbetalt av kunden på oppgitt forfallsdato. Etter at depositumet er mottatt av arrangør i samsvar med dato for betalingsforfall, bekreftes reisen.
 Restbeløpet for hele reisen skal normalt være betalt senest 60 dager før avreise. Ved bestilling senere enn 60 dager før avreise, eventuelt etter reisens betalingsfrist, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av reisen. Dersom betalingsvilkårene ikke overholdes, kan arrangør anse reisen som kansellert og gjøre eventuelt erstatningskrav gjeldende.
 Dersom kunden ønsker splitting av faktura tilkommer et gebyr på kr. 150.

3.3 Særlige gebyrer ved bestilling, avbestilling m. v.
3.3.1 Bestillinger til en verdi av kr. 1000 eller mindre belastes med et administrasjonsgebyr på kr. 150.
3.3.2 Ved bestilling av kun hotell tilkommer et administrasjonsgebyr på kr. 300 pr. hotell. Inntil 14 dager før avreise kan en separat hotellbestilling endres mot et endringsgebyr på kr. 300.
3.3.3 Ved bestilling av kun tog- eller flybilletter, hotellbestilling eller transfer eller lignende, tilkommer et administrasjonsgebyr på kr. 300.
3.3.4 Lokale arrangører kan i tillegg ta egne, variable gebyrer for å skaffe billetter. Bestilte fly-, tog- og båtbilletter kan normalt ikke endres etter at bestillingen har funnet sted og refunderes ikke.
3.3.5 Ved avbestilling av flybilletter hvor reglene tillater hel eller delvis refusjon, tar arrangør et avbestillingsgebyr på kr. 350.
3.3.6 Eventuelle utgifter forbundet med å innhente visum og lignende, samt eventuelt gebyr for ikke-norsk statsborger, vil bli belastet kunden dersom dette ikke er inkludert i reisens oppgitte pris.
3.3.7  For informasjon, råd eller bistand vedrørende reise som ikke er bestilt hos KinaReiser as, påløper et avtalt konsulenthonorar pr. time på minimum kr. 500. Ved eventuell bestilling trekkes honoraret fra fakturaen.
3.3.8 Det tas forbehold om endring av gebyrenes størrelse.

4  Særlige forhold knyttet til avtalen

4.1.  Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring
Kunden oppfordres til å bestille avbestillingsbeskyttelse. Arrangør tilbyr å skaffe avbestillingsbeskyttelse i form av avbestillingsforsikring som sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen ved plutselig og alvorlig sykdom hos kunden selv eller noen i kundens nærmeste familie, eller noen kunden reiser sammen med, og ved andre uventede og alvorlige hendelser; se nærmere om dette i pkt. 5.6.
 Det presiseres at eventuell avbestillingsbeskyttelse må bestilles samtidig med at reisen bestilles. Arrangør opplyser at kunden også kan tegne sin reiseforsikring gjennom KinaReiser as, alternativt hos et forsikringsselskap, dvs. forsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og eventuell hjemsendelse ved ulykke/sykdom.
 Arrangør gjør oppmerksom på at ikke alle forsikringsordninger er fullgode og ber kunden kontrollere eventuelle egne, private ordninger før reisen gjennomføres. Kunden anbefales å medbringe Trygdemyndighetenes skjema e 111 på reisen.

4.2  Innreisebestemmelser og pass / visum
4.2.1   Arrangør har i kapittelet «Verdt å vite før reisen planlegges» på internettside gitt generell orientering om hvilke visumkrav arrangørs vanlige reisemål har for borgere fra EU/EØS-området/Norge, og presiserer at kunden må gi arrangør de nødvendige opplysninger om sine egne og/eller medreisendes passforhold etter avtale.
4.2.2   Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal arrangør gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.
4.2.3   Dersom gyldig pass og korrekt utfylt(e) visumsøknad(er) ikke blir innlevert innen fastsatt tid, vil dette kunne bli betraktet som at kunden avbestiller reisen, og regler for avbestilling trer i kraft.
4.2.4   Arrangørs informasjon om visumbetingelser er generell og kun rådgivende. Som turoperatør har KinaReiser as ingen avgjørende myndighet over disse forhold; det er den enkelte ambassade/konsulat som avgjør om et visum blir innvilget – eller ikke. De utenlandske myndighetene er med andre ord suverene i sine avgjørelser.
 NB: Dersom søknad(er) om visum blir mangelfullt utfylt, og/eller inneholder feil, vil de(n) kunne bli avvist av utenlandsk myndighet og din reise kan bli berørt. Vi ber derfor om at du besvarer alle spørsmål på riktig måte. Dersom arrangør skal håndtere din visumsøknad, vil du få detaljinformasjon om utfyllingen og frist for innlevering av originalpass, bilde(r) og søknad(er). Dersom kunden selv velger å håndtere dette, presiseres at det er viktig at man søker visum i god tid før avreise, slik at man ikke pådrar seg kostnader for eventuell endring/avbestilling.
 Husk at det er den reisendes eget ansvar å sørge for at pass og visum er gyldig før avreise.

4.3  Helseopplysninger
Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet. Det gjøres generelt oppmerksom på at kunden bør vurdere sin almenntilstand før bestilling av reise, da flere av reisemålene i Asia kan innebære en fysisk utfordring, eksempelvis stor høyde, dårlig veistandard osv.

4.4  Attenårsgrense for kunde som reiser alene
Kunde som ikke har fylt 18 år ved utreisedato og som ønsker å reise uten foreldre, foresatte eller andre personer over 18 år, plikter å opplyse om dette ved bestilling og innhente skriftlig bekreftelse av foreldre eller foresatte. Skriftlig bekreftelse skal sendes til arrangør samtidig med bestilling. Slik bekreftelse skal også medbringes til avreiseflyplass i Norge og forevises ved innsjekking. Arrangør påtar seg ikke ansvar for kunde som ikke overholder informasjonsplikten, og som ikke kan forevise gyldig bekreftelse fra foreldre eller foresatte.

4.5  Reisegarantifondet
KinaReiser as har som turoperatør stillet lovpålagt garanti til Reisegarantifondet med adresse Postboks 227, Sentrum, 4001 Stavanger, www.rgf.no, E-post: , telefonnr. (+47) 51 85 99 40 og telefaksnr. (+47) 51 85 99 31.

5  Kundens rett til å avbestille eller å overdra en reise

5.1  Avbestilling
Enhver avbestilling skal skje skriftlig til arrangør. Avbestilling av deler av reisen betraktes som endring av bestilling og kan belastes med gebyrer som spesifisert under pkt. 5.3, 5.4 og 5.5. Avbestillingsfrist regnes som den dato avbestillingen skal være mottatt av arrangør. Dersom en avbestillingsfrist faller på helligdag eller annen fridag, må en eventuell avbestilling være mottatt på nærmeste vanlige virkedag før denne.

5.2  Avbestilling ved «force majeure»
Kunden har rett til å avbestille reisen og få refundert det innbetalte beløp, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før reisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldende når reisen etter avtalen skal ta til.
 Retten til avbestilling skal også gjelde dersom slike omstendigheter inntrer på eller langs reiseruten og de innebærer en reell risiko for kunden. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjent til, omstendighetene, da kunden inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

5.3  Avbestilling mot vederlag / refusjon / tap
Refusjon ved avbestilling av reise, med unntak av avbestilling av reise med Den transsibirske jernbanen (se pkt. 5.5), skjer etter følgende regler:
5.3.1  Ved avbestilling av en reise inntil 60 dager før avreise, refunderes det innbetalte beløp med fradrag av eventuelle bestilte og bekreftede fly-, tog- og båtbilletter og bestilte internasjonale flybilletter, hotell og landarrangement som er underlagt særlige restriksjoner, eventuelle forsikringspremier og et avbestillingsgebyr på kr 850 pr. deltaker.
5.3.2  Ved avbestilling av en reise inntil 30 dager før avreise, refunderes 75 % av det fakturerte beløp med fradrag av eventuelle bestilte og bekreftede fly-, tog- og båtbilletter og bestilte internasjonale flybilletter, hotell og landarrangement som er underlagt særlige restriksjoner, eventuelle forsikringspremier og et avbestillingsgebyr på kr 850 pr. deltaker.
5.3.3  Ved avbestilling av en reise inntil 21 dager før avreise, refunderes 50 % av det fakturerte beløp med fradrag av eventuelle bestilte og bekreftede fly-, tog- og båtbilletter og bestilte internasjonale flybilletter, hotell og landarrangement som er underlagt særlige restriksjoner, eventuelle forsikringspremier og et avbestillingsgebyr på kr 850 pr. deltaker.
5.3.4  Ved avbestilling av reise senere enn 21 dager før avreise tapes inntil 100 % av det fakturerte beløp med fratrekk av eventuelle refunderbare skatter og avgifter.
 
5.4  Refusjon ved avbestilling av separat hotellbestilling der avbestilling er mulig, skjer etter følgende regler
5.4.1  Ved avbestilling av hotellet inntil 21 dager før avreise refunderes innbetalt beløp med fradrag av én overnatting, samt et avbestillingsgebyr på kr 850 pr. bestilling.
5.4.2  Ved senere avbestilling tapes inntil 100 % av innbetalt beløp. I spesifiserte tilfelle må hotell garanteres og kan da ikke refunderes uansett.

5.5  Refusjon ved avbestilling av reise med Den transsibirske jernbanen skjer etter følgende regler
5.5.1  Ved avbestilling av reise inntil 75 dager før avreise refunderes innbetalt beløp med fradrag av eventuelle forsikringspremier og et avbestillingsgebyr på kr 850 pr. deltaker.
5.5.2  Ved avbestilling av reise senere enn 75 dager før avreisen tapes inntil 100 % av reisens totale pris, med fratrekk av eventuelle refunderbare skatter og avgifter.

5.6  Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse/frivillig avbestillingsbeskyttelse
5.6.1  Dersom kunden har tegnet avbestillingsbeskyttelse samtidig med at reisen ble bestilt, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen etter gjeldende regler hos forsikringsselskapet.
5.6.2  Kunden plikter å gi arrangør beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at kunden er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestilling.

5.7  Overdragelse av pakkereisen
5.7.1  Dersom arrangør gis melding fra kunden om ønsket overdragelse til annen person innen rimelig tid før reisen tar til, og arrangør og/eller underleverandører arrangør benytter ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse, kan reisen overdras. Arrangør beregner et navneendringsgebyr på kr. 850 pr. person.
5.7.2  Den opprinnelige kunden og den nye kunden hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen.
5.7.3  Arrangørs opplysningsplikt etter pakkereiselovens kapittel 3 anses normalt oppfylt overfor den nye kunden i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som overdrar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil arrangør likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den nye kunden.

5.8  Endring av bestillingen
5.8.1  Inntil 60 dager før avreise kan kunden endre bestillingen av en reise mot et gebyr på kr 350 pr. person. Enkelte reiser kan dog ha særegne betingelser som ikke tillater endring. Senere endring av bestilling anses som avbestilling og ny bestilling. Arrangør kan ikke garantere at ønsket endring lar seg gjøre.
5.8.2   Inntil 30 dager før avreisen kan kunden endre bestillingen av en reise mot et endringsgebyr på minimum kr 850 pr. endring pr. person.
5.8.3   Endring av bestilling senere enn 30 dager kan ikke garanteres av arrangør, og kan føre til at et høyere gebyr må påregnes.
5.8.4   Det presiseres at bestilte og bekreftede fly-, tog- og båtbilletter normalt ikke kan endres etter at bestilling har funnet sted, og refunderes derfor heller ikke. Det samme gjelder de internasjonale flybilletter, hotell og landarrangement som er underlagt særlige betingelser.

5.9  Endring av flyreise
5.9.1   Dersom kunden ønsker å forlenge oppholdet og plass på fly kan bekreftes innenfor gjeldende regelverk, vil dette være mulig mot et pristillegg og et ekspedisjonsgebyr. Tillegget bestemmes av det enkelte flyselskap og kan variere kraftig. Forlengelse må normalt bestilles samtidig med at reisen bestilles.
5.9.2   Kunden må være oppmerksom på at oversjøiske (internasjonale) flybilletter ofte ikke kan endres eller avbestilles, men det enkelte flyselskap praktiserer ulike regler.

6  Arrangørs rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt

6.1  For få tilmeldte
Arrangør kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller reisen ikke har den beleggsandel arrangør i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen.

6.2  Hindring utenfor arrangørs kontroll
6.2.1   Arrangør kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom arrangør kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor arrangørs kontroll og som arrangør med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som hverken arrangør selv eller noen arrangør er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de forannevnte.
6.2.2   Kanselleres en reise før den starter på grunn av hindringer utenfor arrangørs kontroll, plikter arrangør å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangør kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal kunden betale differansen. Er den billigere, vil kunden få differansen tilbakebetalt.
6.2.3   Etter de samme vilkår som nevnt i 6.2.1, vil ikke arrangør ha erstatningsansvar dersom reisen blir mangelfull som følge av at slike hindringer inntrer etter at reisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at arrangør eller kunden avbryter den på grunn av slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag.
 Arrangør plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risikoer eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter arrangør å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Dersom arrangør unnlater dette, og kunden må besørge hjemreisen selv, er arrangør ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette.

6.3  Arrangørs rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse
6.3.1   Arrangør kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å gjøre endringer, og dette uttrykkelig fremgår av disse reisebetingelser, slik det blant annet er gjort under forannevnte overskrift «Generelle betingelser», og i pkt. 7.1, samt i de følgende punkter:
6.3.2   Arrangør tar forbehold om eventuelle prisjusteringer som skyldes endrede transportpriser, hotellpriser etc., kursforandringer, skatter eller avgifter. Reisene i katalog og på internett er i utgangspunktet priset etter inngåtte avtaler og valutakurser. Videre tar arrangør forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer som måtte oppstå etter at reisekataloger, prisliste eller lignende er produsert.
6.3.3  Arrangør plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom arrangør ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. Arrangør skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen, dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister kunden retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.
6.3.4  Dersom bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltakerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Arrangør har da rett til å avlyse reisen, eventuelt pålegge de gjenværende en prisøkning.
6.3.5  Videre har arrangør rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende, reduserte gruppens størrelse, og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte reise, eller gjør at de gitte opplysninger om reisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

7  Partenes plikter

7.1  Arrangørs plikter
7.1.1  Arrangør skal gjennomføre reisen i samsvar med det avtalte program med reiserute og innhold i følge utsendt reisebeskrivelse. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangør i rimelig utstrekning sørge for at kunden blir utsatt for minst mulig ulempe. Arrangør skal snarest mulig opplyse om forhold arrangør forstår, eller bør forstå, har betydning for kunden.
7.1.2  Det tas forbehold om endringer i programrekkefølgen og endringer i tog-, båt- og flyavganger, i tillegg til de øvrige forbehold som er tatt.
7.1.3  Ved eventuell transportforsinkelse eller kansellering foretatt av transportør, er det angjeldende transportørs ansvar å sørge for at den reisende kommer fram til sitt bestemmelsessted. Arrangør har ikke ansvar for slike hendelser. Etter internasjonale konvensjoner og lovverk har transportør som driver transport med fly, båt eller tog, rett til å begrense sitt erstatningsansvar, som derfor kan være mindre enn det som følger av gjeldende norsk rett. Kunden anbefales å vurdere å tegne særegen ulykkesforsikring. Påpeker kunden mangler ved reisen, plikter arrangør å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

7.2  Kundens plikter
7.2.1  Kunden plikter å betale avtalt vederlag, samt eventuelle gebyrer, forsikringer m. v. innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangør rett til å annullere bestillingen.
7.2.2  Kunden plikter å gi arrangør de relevante informasjoner som kunden forstår, eller bør forstå, har vesentlig betydning for gjennomføringen av reisen. Kunden plikter videre å sette seg inn i disse alminnelige vilkår og/eller de betingelser arrangør har tatt inn i sin katalog/prisliste/internett e.l. eller på annen måte, samt å rette seg etter de reklamasjonsfrister som fremgår av disse vilkårs pkt. 9. Kunden plikter å fremskaffe gyldig pass, eventuelt visum, helseattest, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen, og kunden plikter selv å tegne de forsikringer kunden måtte føle nødvendige. Arrangør har rett til å avvise en reisende, dersom nødvendige dokumenter ikke er medbrakt.
7.2.3  Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørs egne bestemmelser slik de er presentert for kunden før avtaleinngåelse, hotellers og andre del-leverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangør gir om fremmøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.
7.2.4  Den enkelte reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for andre medreisende eller skape sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangør. Arrangør har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at vedkommende ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.
7.2.5  Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir arrangør rett til å nekte den reisende videre deltagelse på reisen. Arrangør har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet.
7.2.6  Den enkelte reisende plikter å overholde arrangørs eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med arrangørs representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge arrangørs oppfordringer til å lese arrangørs oppslag, besøke informasjonsskranke, resepsjon eller representasjonskontor så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende.
7.2.7  Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangør ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser etc. etter vanlige erstatningsrettslige regler.
7.2.8  Den som bestiller en reise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta på reisen kan følge det reglement arrangør har fastsatt, og at den aktuelle reise er av slik art at den/de påmeldte kan delta på den uten belastninger for seg selv eller andre.


8  Om mangler

8.1  Mangler før avreise
8.1.1  Kunden kan heve avtalen før reisen tar til, dersom det er klart at reisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden.
8.1.2  Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangør kan tilby dette. Er erstatningsreisen dyrere, skal kunden betale denne prisdifferansen etter fradrag av eventuelle erstatningskrav kunden har rett til etter pakkereiselovens § 5–3. Er reisen billigere, skal arrangør tilbakeføre til kunden differansen mellom den opprinnelige reisens pris og erstatningsreisens pris, eventuelt tillagt slik erstatning etter pakkereiselovens § 5–3. Kan arrangør ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangør ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.
8.1.3  Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en prisøkning på mer enn 10 %, er dog kundens valg å enten heve kjøpet, eller å delta på reisen til den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.

8.2  Mangler etter avreise
8.2.1  Reisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen og/eller som arrangør har tatt forbehold om, jfr. pkt. 6.3 og pkt. 7.1. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som arrangør hverken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.
8.2.2  Kunden plikter å reklamere på eventuelle mangler som oppdages så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i disse betingelsers pkt. 9 vil normalt bety at kundens rettigheter bortfaller.
8.2.3  Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:
 a) Avhjelp:  Kunden kan kreve at arrangør avhjelper mangelen, dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for arrangør. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for kunden. Avslår kunden avhjelp, mister kunden rett til ytterligere krav.
 b) Prisavslag:  Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når arrangør ikke har vært i stand til dette.
 c) Heving:  Har reisen vesentlige mangler og formålet med reisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt etter avtalen. Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har kunden krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom reisen inneholder transportelement.
 d) Erstatning:  Kunden har rett til erstatning for påført tap eller utgifter som måtte følge av mangelen etter reglene i pakkereiselovens § 6–4. Kunden kan også kreve erstatning for ikke-økonomisk tap («godtgjørelse»), dersom mangelen har voldt kunden vesentlig ulempe. Der mangler oppstår i forbindelse med transport, går eventuelle erstatningsregler i transportrettslig særlovgiving foran erstatningsbestemmelsene i pakkereiseloven.
 Uansett om arrangør er erstatningspliktig etter det ovenstående, plikter kunden å begrense tapet så godt kunden kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes kundens egen forsømmelse eller egne forhold.

8.3  Ikke mangler
Følgende forhold ansees ikke som mangel etter bestemmelsene i pkt. 8:
 a)  Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke har hatt betydning for valg av reise;
 b)  Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangør, som f. eks. annen byggestandard på reisemålet eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må ansees å være «vanlige» på reisemålet;
 c)  Unormale vær- og andre naturgitte forhold arrangør ikke hadde eller burde ha kjennskap til;
 d)  Forhold kunden må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen;
 e)  Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

9  Reklamasjonsfrister

9.1  Reklamasjon
Kunden plikter å gi arrangør beskjed snarest dersom kunden oppdager en mangel som kan gi kunden rettigheter etter punkt 8. Oppdages mangelen etter at reisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må klage være fremsatt til arrangør senest 14 dager etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

10  Tvistebehandling

10.1  Klageprosess
Ved reklamasjon skal arrangør gjøre kunden oppmerksom på klageprosedyren og eventuelle klagegebyrer, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene ikke blir enige, kan tvisten bringes inn for eventuell behandling i Reklamasjonsnemda for pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan.
 Kunden er innforstått med at arrangør har hjemting i Oslo og at enhver tvist som ikke løses på annen måte, kan søkes løst for rette domstol der. Ethvert søksmål mot arrangør skal reguleres etter norsk rett.

11  Ikrafttredelse

11.1  Gyldighet
Disse reisebetingelser for pakkereiser arrangert av KinaReiser as gjelder fra 1. januar 2013 og avløser med virkning fra og med samme dato tidligere reisebetingelser for samme arrangør.


Verdt å vite når reisen planlegges

Denne informasjonen dreier seg i hovedsak om Kina, men mange av de praktiske rådene gjelder også for andre reisemål i Asia. Gode forberedelser er viktig. Forbered deg så mye som mulig på forhånd og les om landet og stedene du skal besøke, både guidebøker og skjønnlitteratur (det blir ikke tid underveis). Omfanget av bøker om og fra Asia – både historisk og aktuelt – har vokst enormt de senere år, og mange filmer har hatt stor popularitet. I Oslo kan vi anbefale spesialbutikken ”Nomaden” i Uranienborgveien bak Slottet.
Bestiller du et reiseopplegg med sightseeing i Kina, vil du motta vårt spesialskrevne hefte ”Reisefeber?”. Vi produserer også jevnlig et elektronisk nyhetsbrev som både informerer om Kina/Asia og om aktuelle spørsmål, samt gir deg nye reisetilbud og eventuelle endringer.


Reisebetingelser
KinaReiser har utarbeidet reisebetingelser som regulerer reisen både for deg som kunde og for oss som arrangør. Vennligst sett deg inn i dem før du betaler depositum. Du får reisebetingelsene tilsendt, og du finner dem på vår hjemmeside www.kinareiser.no

Noen viktig forbehold
Å reise til land som Kina, India, Vietnam, Russland, Mongolia og andre land i Asia innebærer at du må akseptere en annen virkelighet enn hjemme. Samfunnet er annerledes bygget opp, og kulturen, språket og historien er vesensforskjellig fra det man kjenner til i Norge – og det er vel nettopp én av grunnene til at man velger å reise?
Reiseruter, fly- og togruter, reisetider, tidtabeller, hotell, dag-til-dag-program, priser og annen praktisk informasjon i denne katalog er ofte fastlagt lang tid i forveien, gjerne mange måneder. Slik informasjon kan derfor bli mangelfull eller feilaktig før reisen begynner, eller endringer kan inntreffe etter at reisen er begynt. KinaReiser as, i samarbeid med våre lokale arrangører i hvert land, har som mål å erstatte et kansellert eller endret program med tilsvarende innhold av samme kvalitet eller bedre. Normalt vil slike endringer bli opplyst om ved bestilling av reisen, på våre internettsider, eller straks vi er kjent med endringene.

Avbestillingsbeskyttelse
Vi anbefaler alle våre reisende å tegne avbestillingsbeskyttelse, slik at du får refusjon dersom reisen må avbestilles pga. akutt sykdom eller dødsfall i nærmeste familie (se også Reisebetingelsenes pkt. 5). Vær oppmerksom på at avbestillingsbeskyttelsen må bestilles samtidig med at reisen bestilles.

Reiseforsikring
Reis heller ikke uten å ha en god reiseforsikring! Dersom du vil benytte din hus-/hjemforsikring eller er dekket gjennom kredittkortavtale e. l., sjekk om denne forsikringen er fullgod – hvilket den ofte ikke er. I tillegg bør verdifulle gjenstander, som dyre kameraer, ofte spesialforsikres hvis verdien overstiger et visst beløp. Vi anbefaler Gouda Reiseforsikring og polise kan tegnes gjennom oss.

Pass og visum
Prosessen med visum til en del land i Asia kan være tidkrevende. Det kreves vanligvis at passet inneholder minst to motstående, ubrukte sider, og at passet må være gyldig i minst 6 måneder etter planlagt utreisedato fra landet du besøker. Sjekk passet ditt før du bestiller reisen!
KinaReiser kan bistå deg med visumsøknaden(e). Husk bare at besøk til flere land betyr lengre behandlingstid, noe som medfører at vi må ha ditt pass tidlig (konkrete frister vil du få oppgitt). Ekspressbehandling betyr økt kostnad for deg.

Valuta
I mange asiatiske land  kommer man ofte langt med US-dollar, samtidig som det er flust med Automatic Teller Machines (ATM) / minibanker i byene som gir deg lokal valuta. Det kan enkelte steder være problematisk – og utenfor allfarvei nesten umulig – å basere reisen på bare å bruke kort. Spør oss hvis du er usik

Hestens år er her!
I følge den tradisjonelle månekalenderen varer Hestens år fra 31. januar 2014 (1. nyttårsdag) t.o.m. 18. februar 2015, når Geitas år begynner. I perioden rundt nyttårsfeiringen, i skoleferien juli-august, og under nasjonale helligdager kan enkelte programinnslag måtte endres fordi institusjoner holder stengt eller trafikksituasjonen blir umulig. Dette vil man eventuelt bli informert om. Samtidig kan det være en stor opplevelse å bli med på mange av feiringene.

Når er det best å reise?
Nordlige Kina har omtrent samme årstider som oss. Men på grunn av landets enorme størrelse er klimaet avhengig av hvor du befinner deg til hvilken tid. Beijing ligger på samme breddegrad som Madrid og New York, Shanghai er på høyde med Kairo, og Hong Kong er i den subtropiske sonen. Med Beijing som utgangspunkt er vinteren som regel kald og kort, våren mild og ustabil, sommeren varm og fuktig, og høsten behagelig varm og tørr. Jo lenger sør man reiser, jo varmere blir det.
Før øvrige land i Asia varierer klimaet veldig, også innad i de enkelte landene. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Helse
Det er ikke ofte nordmenn blir syke under et asiaopphold, det vanligste problemet er forkjølelse, eller (sjeldnere) magebesvær. Ingen vaksiner er påbudt ved våre reisemål pr. juni 2014. Kontakt likevel lege eller helsestasjon i god tid og hør om det er noen av dine tidligere vaksiner du bør ta på nytt. Det er fornuftig å starte tidlig med et vaksinasjonsprogram.

Overnatting
Hotellene i Asia er vanligvis gradert fra 5 stjerner (høyest) til 1 (lavest), men det kan være noen variasjoner. KinaReiser benytter seg normalt av hotell i 4- og 3-stjerners klassen, som regnes som første klasse eller god turistklasse. Det er områder hvor hotellstandarden er enklere, som f. eks. i Tibet utenom Lhasa, i deler av Mongolia, Sørøst-Asia og langs Silkeveien, og da benytter vi stedets beste. Hotellbytte til samme eller bedre standard kan forekomme under året.

Mat
Ditt hotell serverer normalt vestlig frokost, men utvalget kan variere noe når man reiser rundt i Asia. Vanligvis får du lokal varm mat til lunsj og til middag. I de fleste byer i Asia er det restauranter som serverer vestlig mat, og mange steder kan man få kjøpt f. eks. pizza og hamburger (om så skulle ønskes…). Jo lenger utenfor allfarvei du skal reise, jo fornuftigere er det å ha med seg litt personlig ekstraproviant.

Klær
Som turist trenger man ikke ha med penklær. Det viktigste er gode gåsko, lett regntøy og solbriller (hele året), og varmere klær om vinteren – avhengig av reisemålet. Så godt som alle hotell tilbyr klesvask som gjøres på en dag. Husk også at klær kan kjøpes billig (ofte billigere enn å vaske plaggene på hotellet) og det er lett å fornye garderoben ved besøk til et av de mange markedene. Pakk derfor lite i kofferten. Ved reise til Mongolia bør du huske at det kan bli kaldt om nettene; Ulaanbaatar ligger på 1350 meters høyde.

Flyreisen
Vanligvis reiser man fra Norge midt på dagen og ankommer reisemålet i Asia neste morgen eller formiddag, lokal tid. Netto flytid er ca. 9-12 timer, og vi må vanligvis mellomlande i København (SAS), eller Stockholm (Air China), Helsinki (Finnair), Amsterdam (KLM), Frankfurt og München (Lufthansa), Paris (Air France), eller London (British Airways). Deretter flyr vi nonstop den korteste veien østover. På utreisen får du derfor en kort natt, mens på returreisen kommer man til Norge etter en lang dag. Nøyaktig informasjon om flytidene får du sammen med reisedokumentene før avreise. Bortsett fra Russland, er det ingen av landene i Asia som har innført sommertid.

Bagasje og sikkerhet
Mange flyselskaper har nå laget et såkalt ”one piece”-konsept. Det betyr at du som reiser på økonomiklasse kan sjekke inn bare én koffert som maks. kan veie 20 eller 23 kg. Du kan vanligvis også betale for en ekstra koffert med samme vektgrense både på utreise og ved hjemreise, men gebyrene varierer. Reglene er også ulike fra flyselskap til flyselskap, så spør oss om hva som gjelder for din reise. Vær særlig oppmerksom på at når du flyr innenlands, gjelder fremdeles grensen på 20 kg i økonomiklasse i de aller fleste land.

Tog
På reiser med Den transsibirske jernbanen og innenlands i Asia vil fordeling av køyer på toget være vilkårlig, dvs. at kvinner og menn kan havne i samme kupé. Våre reisende kan også oppleve at andre som ikke tilhører vår gruppe blir plassert i ”vår” kupé. Dette er forhold KinaReiser ikke kan påvirke, men erfaringsmessig pleier det å gå greit ved at de reisende innbyrdes finner praktiske løsninger.
På noen strekninger kan det bestilles plass i luksusvogner med tomannskupé med eget toalett og TV. Som regel vil den beste klassen på et nattog være ”soft sleeper” (1. kl.), og på dagtid reiser vi vanligvis på ”soft seat”. På de fleste togene er det restaurantvogn. Toalettforholdene kan være enkle, husk alltid medbrakt papir og våtservietter.
Dersom du skal reise med Transsibirske, får du vårt spesialhefte om denne reisen.

Bil og buss
Veinettet er ikke så godt utbygget overalt i Asia, men fra store byer til nærliggende attraksjoner vil standarden som regel være god. På landsbygda, for eksempel i det vestlige Kina langs Silkeveien, i Mongolia og i Tibet er veiene tildels betydelig dårligere. I de store byene er det ofte tett trafikk. Mange større motorveier er under utbygging.

Tips
Man må absolutt betale tips til sine hjelpere underveis. Med unntak av Bhutan er det i hele Asia forventet at man gir tips. De som i første rekke baserer sin inntekt på driks de får fra turistene, er guiden og sjåføren på ditt reiseopplegg. Hotellpersonalet som bærer bagasjen din forventer også å få noe for bryderiet.

Forlengelse av oppholdet
Etter en fellesreise er det mange som gjerne ønsker noen dager ekstra på egen hånd etter at det fastlagte programmet er avsluttet, eller på forhånd før gruppen samles. Med forbehold om hotellkapasitet og ledig plass på flyet, kan dette la seg ordne mot et pristillegg som varierer fra flyselskap til flyselskap. NB: Forlengelse av reisen bør bestilles samtidig med at hele reisen bestilles. Dersom forlengelse bestilles senere, tilkommer et administrasjonsgebyr. Om det ikke finnes plass i ønsket klasse på flyet, vil billetten ofte bli dyrere.

Priser, avgifter, flyskatt, m. m.
Arbeidet med årets reiser og denne katalogen begynte over et halvt år før vi kunne gå ut med dem. Og fordi reisene strekker seg over ett år fram i tid, vil det helt sikkert bli endringer, både i opplegg og i priser, i løpet av perioden. I katalogen er det derfor oppgitt cirkapriser (pr. november 2013); nøyaktig pris finner du på våre hjemmesider eller ved å ringe oss. KinaReiser tar et forbehold om mulige valutakursendringer og prisjusteringer fra utenlandsk arrangør, transportør o. l. i løpet av året. I tillegg gjør vi oppmerksom på at flyselskapene kan øke billettprisen pga. brennstofftillegg, så vel som innføre nye, såkalte flyskatter.

Hvem er KinaReiser?
KinaReiser as er et heleid norsk selskap. Vi er Norges eldste turoperatør på Kina og har omfattende kunnskaper både om dette landet og andre reisemål i Asia. Vi har arrangert reiser for tusener av fornøyde nordmenn siden 1969. Selskapet har vokst jevnt og trutt, og pr. juni 2014 er det 8 ansatte, hvorav to på kontoret i Beijing. Det er en sentral del av selskapets målsetting at vi skal levere kvalitetsreiser og for å sikre dette, drar alle de ansatte minst en gang årlig østover for å holde seg oppdatert og utvikle nye reiser. Vår adm. dir. Anne Krogh besøkte Kina første gang sommeren 1976 og har hittil vært i Asia over 300 ganger…

Hovedkontoret i Oslo
KinaReiser as har kontor i Hegdehaugsveien 10, 0167 Oslo (200 m fra Slottsparken, 200 m nedenfor restaurant Lorry). Åpningstiden er mandag–fredag 9-16, vårt telefonnummer er 22 98 22 00 og faks 22 98 22 01 / 02. Vår mailadresse er .

Kontor i Beijing i 20 år!
Som eneste norske turoperatør har KinaReiser eget kontor i Beijing. Våre ansatte forhandler med våre mange samarbeidspartnere, sjekker ut nye reisetilbud og holder kontroll med kvaliteten på bl. a. hotell, restauranter og guider; alt for at din reise skal bli så vellykket som overhodet mulig. Skulle det likevel oppstå problemer eller spørsmål når du er i Kina, ta gjerne kontakt med kontoret som holder åpent mandag–fredag 14–17.30. Kontoret holder stengt under kinesiske fridager. Adressen er Room 312, Radisson Blu Hotel (tidligere SAS-hotellet), East Beisanhuan Road 6a, 100028 Beijing. Tlf. / faks (+86 10) 64 65 63 40. Mailadressen er

Din garanti
KinaReiser as er registrert som turoperatør og vi har stilt garanti for alle våre reiser til Reisegarantifondet.

Gavetips
Gi din kjære en reise i presang! Gavekortet får du ved bestilling.