Skip to main content

Reisebetingelser

 
Reisebetingelser
Nedenfor følger generelle reisevilkår for KinaReiser AS og tilhørende merkenavn byK. Disse vilkår gjelder for alle våre reiser med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle turen. På reiser med særskilte vilkår vil disse tydelig fremkomme sammen med reisens program på KinaReiser og byK sine nettsider og i mottatt reisetilbud.
For «Alminnelige vilkår for pakkereiser» – klikk her

Påmelding
Påmelding til en av våre fellesreiser eller bestilling av en individuell skreddersydd reise kan skje elektronisk via vår nettside, via e-post eller pr. telefon. Avtalen mellom partene anses inngått når skriftlig eller muntlig bestilling av reise er mottatt av arrangør.  

Depositum og sluttbetaling
Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt en reisebekreftelse og depositumfaktura. Beløpet for depositum utgjør normalt kr. 3500,- og må innbetales innen ti dager. Sluttbeløpet forfaller til betaling 60 dager før avreise. I særskilte tilfeller kan betalingsforpliktelser til underleverandører medføre høyere depositumsbeløp, og i enkelte tilfeller er ikke depositumet refunderbart. Dette vil i så fall være oppgitt på våre nettsider, i reisens program eller i reisetilbudet. Reisedokumentene sendes ca. to til tre uker før avreise.

Avbestilling ved force majeure
Kunden har rett til å avbestille reisen og få refundert det innbetalte beløp, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før reisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldende når reisen etter avtalen skal ta til.
Retten til avbestilling skal også gjelde dersom slike omstendigheter inntrer på eller langs reiseruten og de innebærer en reell risiko for kunden. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjent til, omstendighetene, da kunden inngikk avtalen om kjøpet av reisen. KinaReiser/byK forholder seg til enhver tid til UDs reiseråd.

Avbestilling mot gebyr
Ved avbestilling av en reise inntil 60 dager før avreise, refunderes det innbetalte beløp med fradrag av eventuelle bestilte og bekreftede fly-, tog- og båtbilletter og bestilte internasjonale flybilletter, hotell og landarrangement som er underlagt særlige restriksjoner, eventuelle forsikringspremier og et avbestillingsgebyr på kr. 1000 pr. deltaker.
Ved avbestilling av en reise inntil 30 dager før avreise, refunderes 75 % av det fakturerte beløp med fradrag av eventuelle bestilte og bekreftede fly-, tog- og båtbilletter og bestilte internasjonale flybilletter, hotell og landarrangement som er underlagt særlige restriksjoner, eventuelle forsikringspremier og et avbestillingsgebyr på kr 1000 pr. deltaker.
Ved avbestilling av en reise inntil 21 dager før avreise, refunderes 50 % av det fakturerte beløp med fradrag av eventuelle bestilte og bekreftede fly-, tog- og båtbilletter og bestilte internasjonale flybilletter, hotell og landarrangement som er underlagt særlige restriksjoner, eventuelle forsikringspremier og et avbestillingsgebyr på kr. 1000 pr. deltaker.

Ved avbestilling av reise senere enn 21 dager før avreise tapes inntil 100 % av det fakturerte beløp med fratrekk av eventuelle refunderbare skatter og avgifter.

Særlige gebyrer ved bestilling, avbestilling m. v.
- Bestillinger til en verdi av kr. 1000 eller mindre belastes med et administrasjonsgebyr på kr. 150.
-  Ved bestilling av kun hotell tilkommer et administrasjonsgebyr på kr. 300 pr. hotell. Inntil 14 dager før avreise kan en separat hotellbestilling endres mot et endringsgebyr på kr. 300.
 -  Ved bestilling av kun tog- eller flybilletter, hotellbestilling, transfer eller lignende, tilkommer et administrasjonsgebyr på kr. 300.
 - Lokale arrangører kan i tillegg ta egne, variable gebyrer for å skaffe billetter. Bestilte fly-, tog- og båtbilletter kan normalt ikke endres etter at bestillingen har funnet sted og refunderes ikke.
 -  Ved avbestilling av flybilletter hvor reglene tillater hel eller delvis refusjon, tar arrangør et avbestillingsgebyr på kr. 350.
 -  Eventuelle utgifter forbundet med å innhente visum og lignende, samt eventuelt gebyr for ikke-norsk statsborger, vil bli belastet kunden dersom dette ikke er inkludert i reisens oppgitte pris.
 -   For informasjon, råd eller bistand vedrørende reise som ikke er bestilt hos KinaReiser as, påløper et avtalt konsulenthonorar pr. time på minimum kr. 500. Ved eventuell bestilling trekkes honoraret fra fakturaen.
 -  Det tas forbehold om endring av gebyrenes størrelse.

Attenårsgrense for kunde som reiser alene
Kunde som ikke har fylt 18 år ved utreisedato og som ønsker å reise uten foreldre, foresatte eller andre personer over 18 år, plikter å opplyse om dette ved bestilling og innhente skriftlig bekreftelse av foreldre eller foresatte. Skriftlig bekreftelse skal sendes til arrangør samtidig med bestilling. Slik bekreftelse skal også medbringes til avreiseflyplass i Norge og forevises ved innsjekking. Arrangør påtar seg ikke ansvar for kunde som ikke overholder informasjonsplikten, og som ikke kan forevise gyldig bekreftelse fra foreldre eller foresatte.

Reisegarantifondet
KinaReiser har som turoperatør stillet lovpålagt garanti til Reisegarantifondet med adresse Postboks 227, Sentrum, 4001 Stavanger, www.rgf.no,
E-post: firmapost@rgf.no Tel:. (+47) 51 85 99 40.

Reise- og avbestillingsforsikringer
Alle reisende bør ha reiseforsikring og til enkelte land er det påkrevd. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som er nødvendige. KinaReiser/byK anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen. Sjekk om din reiseforsikring inneholder dette. Dersom den ikke inkluderer avbestillingsforsikring, bør dette tegnes hos forsikringsselskapet i forbindelse med bestilling av reisen.

Pass og visum
Prosessen med visum til en del land kan være tidkrevende. Det kreves vanligvis at passet inneholder minst to motstående, ubrukte sider pr. visum og at passet må være gyldig i minst 6 måneder etter planlagt utreisedato fra landet du besøker. Sjekk passet ditt før du bestiller reisen!
KinaReiser/byK kan veilede deg med visumsøknaden(e). Husk bare at besøk til flere land betyr lengre behandlingstid, noe som medfører at du må sende fra deg ditt pass tidlig (konkrete frister vil du få oppgitt). Ekspressbehandling betyr økt kostnad for deg.
Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reisemål. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise.

Pris
KinaReiser og byK tar forbehold om å endre priser og ytelser etc. som er beskrevet på internett eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder brennstoffpriser, offentlige skatter, avgifter eller gebyrer knyttet til bruk av lufthavner, veier, havner eller endrede valutakurser. Arrangør gir kunden tilsvarende rett til å kreve prisjustering ned, dersom omstendighetene arrangør forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør. Prisen baserer seg på gjeldende valutakurser dersom ikke annet er oppgitt i bekreftelsen av reisen. Hvis valutakurser, flypriser, skatter, avgifter eller andre uforutsette faktorer utenfor arrangørs kontroll endrer seg vesentlig etter dette, forbeholder arrangør
seg retten til å justere og etterfakturere kostnadene senest 30 dager før avreise.

Forbehold
Arrangør kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller reisen ikke har den beleggsandel arrangør i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen.
En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte pris gir kunden rett til å heve avtalen uten kostnader.
 I et varsel om prisøkning på mer enn 10% vil arrangør sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader.  Fristen kan ikke settes til kortere enn tre dager.
Arrangør tar forbehold om eventuelle prisjusteringer som skyldes endrede transportpriser, hotellpriser etc., kursforandringer, skatter eller avgifter. Reisene på internett er i utgangspunktet priset etter inngåtte avtaler og valutakurser. Videre tar arrangør forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer som måtte oppstå etter at reisene på våre nettsider eller lignende er produsert.
Uforutsette hendelser som streik, stengte veier, vær – seilingsforhold kan føre til programendringer på en fellesreise eller en skreddersydd reise, KinaReiser og byK vil ikke ha erstatningsansvar dersom reisen blir mangelfull som følge av at slike hindringer inntrer etter at reisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at arrangør eller kunden avbryter den på grunn av slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag.

Helse og førlighet
Alle deltagere på en fellesreise eller skreddersydd reise må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved bestilling av reisen.

Tvistebehandling
Klageprosess
Ved reklamasjon skal arrangør gjøre kunden oppmerksom på klageprosedyren og eventuelle klagegebyrer, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene ikke blir enige, kan tvisten bringes inn for eventuell behandling i Reklamasjonsnemda for pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan.
Kunden er innforstått med at arrangør har hjemting i Oslo og at enhver tvist som ikke løses på annen måte, kan søkes løst for rette domstol der. Ethvert søksmål mot arrangør skal reguleres etter norsk rett.

Generelle vilkår
KinaReiser og byK opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent og hoteller på den andre siden. Således kan ikke arrangøren holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendinger, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l. Det vises ellers til Pakkereiseloven av 22.12.1995, samt Alminnelige vilkår for Pakkereiser av 01.04.2007 og særskilt deres formuleringer om at «Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen» (Prl § 3-2) og «for øvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser.» (AvfP, pkt. 2). KinaReiser og byK tar forbehold om at opplysninger kan bli endret før avtale inngås.

Søk